Forretningsbetingelser

Nærende forretningsbetingelser er gældende for brug af services, som ydes af:

Bedrebudget ApS
cvr. Nr. 37902136
Thorsgade 46
8410 Rønde

E-mail:  [email protected]

Hjemmeside: www.bedrebudget.dk

1.    Definitioner.

Ved ”Bedrebudget” forstås Bedrebudget ApS.

”Brugeren” er enhver privat person, der benytter sig af Bedrebudget.dk, i form af oprettelse som bruger (tilbudsmodtager).

”Samarbejdspartner” er enhver, der efter aftale med Bedrebudget.dk har mulighed for at afgive tilbud til virksomhedens brugere (tilbudsafgiver).

2. Generelt

Bedrebudget formidler kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere til Bedrebudget.

Bedrebudget samarbejder med en række virksomheder indenfor de områder, som fremgår af bedrebudget.dk.

Bedrebudget søger et bredt og repræsentativt samarbejde med aktører indenfor de respektive brancher, men der henvises alene til virksomheder, der samarbejder med Bedrebudget.  Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af www.bedrebudget.dk og betingelser for anvendelse af Bedrebudget.

Bedrebudgets regler for brug af personoplysninger, fremgår af vores persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside under din profil, eller under bjælken ” om os”.

Hvis der er indgået en brugsaftale, kan der ske ændringer af forretningsbetingelserne i perioden. Det er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser der er gældende. Disse vil fremgå af www.bedrebudget.dk.

Hvis der er tale om enkeltstående leverancer, gælder forretningsbetingelserne på tidspunktet for anvendelse af www.bedrebudget.dk.

3.  Produkter

Bedrebudget formidler information om priser på en række ydelser og Bedrebudget giver adgang til en række beregninger på www.bedrebudget.dk.

Beregninger og serviceydelser er underløbende udvikling og fremgår af www.bedrebudget.dk.

Information på www.bedrebudget.dker ikke rådgivning og i beregninger er der indlagt en række forudsætninger, som alene er forudsætninger udarbejdet af Bedrebudget på baggrund af Bedrebudgets erfaringer. Forudsætningerne ændres løbende, således at de efter Bedrebudgets vurdering, danner det bedst mulige grundlag for at imødekomme brugernes behov. Bedrebudget er ikke ansvarlig for, at forudsætningerne ikke er dækkende for den konkrete bruger.

Vilkår fremgår af www.Bedrebudget.dkog af nærværende forretningsbetingelser.

4. Ydelser – levering og fortrydelsesret

Brugeren kan fortryde sin bestilling, indtil bestilling er gennemført.

Er brugeren forbruger, fraskriver brugeren ved evt. betaling forbrugeraftalelovens fortrydelsesret på 14 dage.

5. Brugeroprettelse – ordrebekræftelse/kvittering

Når brugeren har oprettet sig, modtager brugeren e-mail, hvor oprettelsen bekræftes. Betingelser og politikker finder du under min profil, eller på vores hjemmeside under bjælken ” om os”.

Brugeren modtager med ordrebekræftelsen kode til anvendelse af sitet. Denne kode er personlig og må ikke videregives.

Videregivelse af kode, angivelse af ukorrekte oplysninger eller anden misbrug kan uden forudgående meddelelse medføre sletning af brugeren uden refusion af evt. betaling.

For at sikre kvaliteten af de oplysninger der er indtastet af forbrugerne foretager BB stikprøvekontrol. Såfremt BB i forbindelse hermed identificerer indtastninger, der ikke forekommer retvisende er BB berettiget til at kontakte forbrugeren for at verificere eller korrigere de indtastede oplysninger. Forbrugerne sikres hermed bedre muligheder for at opnå de bedste lånetilbud.
BB indhenter data fra offentligmyndighed vedr. ejedomsdata / BBR ejer- meddelelser, som f.eks. areal, byggemateriale, off. Vurdering osv. Oplysninger der er offentlig tilgængelig.
Det samme med CRM register.
Dette for at hjælpe brugerne af BB, således dele af indtastningen fortages automatisk, for dermed at sikre brugerne bedre muligheder for at opnå de bedste tilbud på lån og forsikringer.

6. Anmodning om hjælp til oprettelse

Efter oprettelse af profil kan brugeren mod gebyr, anmode Bedrebudget om hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger til brug for de af Bedrebudget udbudte ydelser.

Priser og gebyrer vil til enhver tid fremgå af Bedrebudgets hjemmeside.

Hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger indebærer, at Bedrebudget via fjernkontrol af brugerens computer, hjælper brugeren med indhentelse af de nødvendige dokumenter fra bank og forsikring etc. samt at Bedrebudget efterfølgende indsætter og indtaster de nødvendige oplysninger på brugerens profil.

Der aftales tidspunkt for et telefonisk møde, hvorpå Bedrebudget og kunden i fællesskab via fjernkontrollen af brugerens computer, indhenter de nødvendige dokumenter.

Brugeren modtager ved telefonmødets start en e- mail med link til samtykke til fjernkontrol. Brugeren skal forinden fjernkontrollen kan påbegyndes, give samtykke hertil via mailens link. Fjernkontrollen ophører så snart det telefoniske møde afsluttes. Brugeren kan under hele forløbet overvåge og afbryde fjernkontrollen.

Ved anmodning om hjælp til indhentelse og indtastning på Bedrebudgets hjemmeside, indrømmer brugeren overfor Bedrebudget redigeringsadgang til brugerens profil i 24 timer inden det telefoniske møde og ind til 72 timer efter det telefoniske møde.
Bedrebudget har efter udløbet ikke længere adgang til brugerens profil og oplysninger.

7. Brugsperiode

Enhver oprettelse på www.bedrebudget.dker ubetinget gældende indtil opsigelse.

Bedrebudget anvender, med mindre det efter en konkret vurdering findes nødvendigt, ikke oplysninger om økonomi og helbred, der er angivet tidligere end 3 år forud for anvendelsen.

Ved evt. opsigelse fra brugerens side inden udløb af en periode, ydes ingen refusion af evt. betaling.

8. Reklamationsfrist

Anvendelse af Bedrebudget er en serviceydelse, som er begrænset til de muligheder, der fremgår af www.bedrebudget.dk.

Finder brugeren at Bedrebudgets ydelser er mangelfulde i forhold til det aftalte, herunder forretningsbetingelser m.v., skal brugeren kontakte Bedrebudget.

Reklamation kan ske via Bedrebudgets kontaktoplysninger, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

Alle brugeer opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre www.bedrebudget.dk.

9. Priser for ydelser

Pris og andre ydelser fra Bedrebudget oplyses på www.bedrebudget.dk.

10. Betaling for ydelser

Brugerens betaling for ydelser kan kun ske med et af Bedrebudget anerkendt betalingsmiddel.

Bedrebudget anvender alle alment anerkendte betalingsløsninger, og er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for behandling af oplysninger, der indtastes af brugeren.

11. Formidling af kontakt mellem samarbejdspartner og bruger

Bedrebudget er ikke part, hvis en bruger vælger at blive bruger hos en af Bedrebudgets samarbejdspartnere.

Bedrebudget formidler alene kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere fremgår af www.bedrebudget.dk.

Bedrebudget er således ikke ansvarlig for tab som følge af Bedrebudgets samarbejdspartneres eventuelle erstatningsansvarlige adfærd.

Bedrebudget modtager kommission for kontakten mellem brugere og samarbejdspartnere.

12. Erstatningsansvar

Bedrebudget er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som en bruger måtte lide.

Bedrebudget er ikke ansvarlig for oplysninger, der fremgår af www.bedrebudget.dk.

Bedrebudget ikke er ansvarlig for nedbrud, forstyrrelser, hacking, computervirus m.v., der måtte ske på eller via www.bedrebudget.dk.

13. Overdragelse

I forbindelse med evt. overdragelse af hele eller dele af Bedrebudget, er Bedrebudget berettiget til at overdrage brugeren til tredjemand uden brugerens samtykke.

14. Lovvalg og værneting

Bedrebudgets aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende Bedrebudget skal ske ved Bedrebudgets værneting.

15. Ophavsret

Alt materiale på www.bedrebudget.dkog materiale som udsendes via nyhedsbreve er ophavsretligt beskyttet. Dette medfører, at brugeren må anvende materialet til privat anvendelse, men materialet må ikke offentliggøres på andre hjemmesider eller på anden måde gøres offentligt tilgængeligt.

Gengivelse af oplysninger fra www.bedrebudget.dkog nyhedsbreve må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bedrebudget og med angivelse af Bedrebudget som kilde.